สมัคร ivip9

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:ufa lion 168
แนวปฏิบัติสำหรับเสมัคร ivip9ที่ยวบินรสมัคร ivip9ะหว่สมัคร ivip9าสมัคร ivip9งประเทศแบบมีผู้โดยสารเปลี่ยนลำ (Transfer Passenger)ต้องเป็นการต่อเครื่อง (Transfer) ระหว่างเที่ยวบินเสมัคร ivip9ช่าเหมาลำ (Charter Flight) เท่านั้นจัดให้มีการกำหนดเส้นทาง (Seal Route) และพื้นที่เฉพาะสำหรับการเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารโดยจะแบ่งแยกพื้นที่การใช้งานออกจากบริเวณอื่น ๆ ของสนามบินกำหนดเวลาสูงสุดไม่เกิน 2 ชม.ในการเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารระหว่างเที่ยวบิน (Maximum Transfer Time) หรือใช้เวลาให้น้อยที่สุด เพื่อลดโอกาสการรับสัมผัสเชื้อในอาคารให้น้อยที่สุดลูกเรือและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องป้องกันตนเองโดยการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดสายการบินจะต้องปฏิบัติตามประกาศของ กพท.เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินระหว่างประเทศในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.ค.63ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค.63 เป็นต้นไป