royal เปิด กี่ โมง

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:ufa lion 168
นroyal เปิด royal เปิด กี่ โมงกี่ โมงายจุรินroyal เปิด กี่ โมงทร์ royal เปิด กี่ โมงลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวในการประชุมร่วมกันของรัฐroyal เปิด กี่ โมงสภา สมัยวิสามัญว่า การเปิดประชุมครั้งนี้ควรหาข้อยุติและทางออกของประเทศที่เป็นรูปธรรม โดยตนเองขอเสนอให้ประธานรัฐสภาเป็นเจ้าภาพตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ ซึ่งมีตัวแทนจากรัฐบาล, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, สมาชิกวุฒิสภา และผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรต่างๆ ทำหน้าที่ในการแสวงหาแนวทางสร้างความสมานฉันท์ที่เป็นรูปธรรมให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองให้ได้ ซึ่งเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นเมื่อปี 52